Algemene Voorwaarden

Download hier de PDF van de algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Sportdeal NL Sportdeal NL B.V., kantoorhoudende aan Osloweg 110 9723 BX Groningen .
Gebruiker een bezoeker van het Platform.
Klant een Gebruiker van het Platform die via het Platform een Order bij Verkoper plaatst.
Overeenkomst de koopovereenkomst die via het Platform tot stand komt tussen Klant en Verkoper in het kader van de bestelling van een product of dienst van verkoper, waarbij Sportdeal NL.nl in diens hoedanigheid van handelsagent optreedt namens de Verkoper bij het sluiten van betreffende koopovereenkomst
Platform het online platform van Sportdeal NL.nl, dat bereikbaar is via onder meer <www.Sportdeal NL.nl> en <www.Sportdeal NL.be> en/of andere websites of online kanalen van Sportdeal NL.nl.
PSP de door Sportdeal NL.nl aangewezen partij (payment service provider) die de technische oplossingen en de ondersteunende processen levert, die noodzakelijk zijn voor de collecte van een door Klant aan Verkoper te betalen verkoopprijs in het kader van de aankoop van een product of dienst via het Platform.
Stichting Stichting Beheer cliëntgelden Sportdeal NL.nl, is een door Sportdeal NL.nl aangewezen partij die van de PSP de betalingen voor Verkoper in ontvangst zal nemen.
Verkoper een rechtspersoon, onafhankelijk van Sportdeal NL.nl, die op basis van een overeenkomst met Sportdeal NL.nl, producten of diensten aanbiedt aan Gebruikers via het Platform.
Voorwaarden deze gebruiksvoorwaarden van Sportdeal NL B.V.
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679)
Winkelwagen-optie de optie op het Platform die de Klant in staat stelt om via het Platform bij Verkoper bestelde producten af te rekenen en tevens de doorbetaling aan Verkoper faciliteert.
Order het plaatsen van één of meer koopopdrachten via het Platform, waarbij Sportdeal NL.nl deze aan Verkoper doorstuurt, en een faciliterende rol speelt bij betaling van de geplaatste Order(s).

 

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform door Gebruiker, alle aanbiedingen op het Platform, alsmede op de bestellingen en aankopen (op afstand) van Klant bij Verkoper via het Platform, al dan niet door gebruikmaking van de Winkelwagen-optie.
2.2 Niet alleen Sportdeal NL.nl, maar ook de door Sportdeal NL.nl ingeschakelde derden, waaronder PSP’s, kunnen op deze Voorwaarden een beroep doen.
2.3 De Klant aanvaart de toepasselijkheid van de Voorwaarden bij het plaatsen van een Order. De tekst van deze Voorwaarden is te allen tijde te raadplegen op het Platform en wordt tevens, voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst aan de Klant beschikbaar gesteld, al dan niet langs elektronische weg. De klant kan de Voorwaarden downloaden en opslaan.
2.4 Sportdeal NL.nl behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig aan te vullen, te wijzigen of te vervangen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de website(s) van Sportdeal NL.nl zijn gepubliceerd. De Klant dient de voorwaarden bij iedere Order opnieuw te accepteren. Indien een Klant nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden via het Platform, aanvaardt Klant daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden te raadplegen alvorens een bestelling voor een product via het Platform wordt geplaatst.  

Artikel 3 Rol Sportdeal NL.nl
3.1 Sportdeal NL.nl exploiteert het Platform, biedt de Winkelwagen-optie aan en speelt een faciliterende rol bij de totstandkoming van Overeenkomsten. Bij de totstandkoming van de Overeenkomst handelt (en treedt) Sportdeal NL.nl als ‘handelsagent’ (op) voor rekening van Verkoper en sluit in dat verband namens Verkoper de Overeenkomst met Klant. Sportdeal NL.nl wordt derhalve nooit zelf partij bij de Overeenkomst tussen Klant en Verkoper. Sportdeal NL.nl is niet aansprakelijk voor de producten, diensten, handelingen en/of tekortkomingen (wanprestaties) van Verkoper.
3.2 Klant erkent dat de Overeenkomst tot stand komt tussen Klant en Verkoper, dat Sportdeal NL.nl in dit verband optreedt namens Verkoper en niet namens Klant en dat Sportdeal NL.nl uitdrukkelijk geen partij is en/of wordt bij de Overeenkomst. Op de Overeenkomst tussen Klant en Verkoper zijn tevens de algemene voorwaarden van desbetreffende Verkoper van toepassing. Via het Platform zal Sportdeal NL.nl daar, voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst, naar verwijzen en deze aan Klant beschikbaar stellen, al dan niet langs elektronische weg. De Klant dient deze voorwaarden te aanvaarden alvorens hij een Order kan plaatsen.
3.3 Op het Platform worden producten en diensten van verschillende Verkopers getoond. Daarbij zijn links naar de webshop van de desbetreffende Verkoper geplaatst. Sportdeal NL.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of de inhoud van de webshop(s) en website(s) van Verkoper, noch voor product- of prijswijzigingen die niet of niet tijdig door Verkoper worden doorgegeven aan Sportdeal NL.nl.
3.4 Sportdeal NL.nl kan geen controle uitoefenen over en biedt geen garanties ten aanzien van de juistheid, volledigheid en/of geschiktheid van de productinformatie en/of de kwaliteit of veiligheid van producten, zoals aangeboden door Verkoper via het Platform en aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.
3.5 Sportdeal NL.nl staat er niet voor in dat het Platform en de Winkelwagen-optie altijd beschikbaar zijn en/of ongestoord werken. Sportdeal NL.nl is nimmer aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van het Platform of de Winkelwagen-optie als gevolg van onderhoud, (Internet) storingen en/of het anderszins niet naar behoren functioneren hiervan.
3.6 Klant erkent dat uitsluitend Verkoper als Partij bij de Overeenkomst verantwoordelijk is voor een goede afhandeling hiervan. Sportdeal NL.nl biedt als aanbieder van de Winkelwagen-optie een platform aan en is dus geen partij bij de Overeenkomst tussen Klant en Verkoper. Sportdeal NL.nl speelt uitsluitend namens Verkoper een faciliterende rol bij de betalingen van de Producten, waarbij Sportdeal NL.nl gebruik maakt van de diensten van een PSP en de Stichting. Deze nemen de betaling in ontvangst namens de Verkoper. Betaling is nimmer gericht aan Sportdeal NL.nl. 3.7 Sportdeal NL.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid met betrekking tot de gegevens van de Producten die zijn opgenomen in de Winkelwagen-optie. Sportdeal NL.nl doet zijn uiterste best om de gegevens met betrekking tot de Producten volledig, juist en up-to-date te houden, maar kan hieromtrent geen garanties afgeven.  

Artikel 4 Account, plaatsen van een Order en levering
4.1 Gebruiker heeft de mogelijkheid om een online “Mijn account”-account aan te maken. Dit is niet vereist om gebruik te kunnen maken van de Winkelwagen-optie. De naam “Mijn account” kan door Sportdeal NL.nl eenzijdig gewijzigd worden. Wijziging in de naam heeft geen gevolgen voor de toepasselijkheid van onderhavige Voorwaarden.
4.2 Indien Gebruiker er voor kiest om een account aan te maken, is het de verantwoordelijkheid van hem om zorgvuldig om te gaan met het wachtwoord en de inloggegevens. Gebruiker mag derden hiervan geen gebruik laten maken. Gebruiker draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens, almede voor de juistheid van het plaatsen van een Order.
4.3 Een Gebruiker van het Platform kan overgaan tot het gebruik maken van de Winkelwagen-optie door het plaatsen van een Order. Gebruiker handelt alsdan als Klant op grond van deze Voorwaarden, die een Overeenkomst aangaat met Verkoper.
4.4 Klant dient aan de volgende vereisten te voldoen om gebruik te kunnen maken van de Winkelwagen-optie: a. Klant is tenminste 16 jaar oud en heeft indien minderjarig toestemming van wettelijk vertegenwoordiger voor het sluiten van de koopovereenkomst en het uitvoeren van de daarbij behorende handelingen; b. Klant heeft een geldig e-mailadres en is daarmee bereikbaar; c. Klant is woonachtig in Nederland, België dan wel in een land welke binnen het leveringsgebied van de Verkoper valt.
4.5 Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van door hem of haar opgegeven (persoonlijke) gegevens in het kader van een Order. Verkoper bevestigt en levert bestellingen op basis van deze gegevens. Sportdeal NL.nl is niet aansprakelijk voor onjuiste leveringen door Verkoper als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Klant.
4.6 Klant zal voorafgaand aan het plaatsen van de Order deze Voorwaarden accepteren alsmede de algemene voorwaarden van Verkoper, welke voorwaarden eveneens dienen te worden geaccepteerd alvorens Klant de Overeenkomst met Verkoper kan aangaan.
4.7 De Order zal door Verkoper verder worden verwerkt conform het bepaalde in de algemene voorwaarden van de Verkoper. Het is Klant niet toegestaan om de Order op een andere manier met Verkoper af te wikkelen op een andere manier dan als vastgelegd in deze Voorwaarden of in de algemene voorwaarden van Verkoper.
4.8 Na het plaatsen van een Order ontvangt de Klant van Sportdeal NL.nl een bevestiging. Verkoper zal Klant per e-mail berichten en informeren over de datum van de te leveren producten, waaronder begrepen verzendinformatie (zoals track-and-trace). Indien Verkoper één of meer producten - toch - niet kan leveren binnen de levertijd, zal Verkoper hierover Klant per e-mail over informeren. Nog steeds geldt dat de algemene voorwaarden van Verkoper van toepassing zijn. De eigendom op de geleverde producten gaat pas over op Klant, als Klant aan zijn volledige betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4.9 Alle via het Platform getoonde prijzen zijn in Euro en inclusief BTW. Verkoper kan bestelkosten, waaronder verzend- en afleverkosten, in rekening brengen. Deze worden apart vermeld (inclusief BTW) op het Platform.
4.10 Alle bestellingen die worden gedaan vanaf het “Mijn account”-account van Gebruiker, worden geacht te zijn geautoriseerd. Indien Gebruiker vermoedt dat misbruik wordt gemaakt van het ‘Mijn account’-account, kan Gebruiker dit melden bij Sportdeal NL.nl zodat Sportdeal NL.nl maatregelen kan nemen.
4.11 Verkoper is verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor de (verdere) afhandeling van de verkoop aan Klant, waaronder begrepen, het (tijdig) leveren van de bestelling. Bij vragen en/of klachten over de door Klant via het Platform bestelde of aangeschafte producten of diensten, dient Klant zich rechtstreeks te wenden tot de betreffende Verkoper. Klant erkent dat in deze gevallen geen beroep kan worden gedaan op Sportdeal NL.nl en dat Sportdeal NL.nl op geen enkele wijze aansprakelijk is, evenmin voor eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.
4.12 Sportdeal NL.nl is te allen tijde en om welke reden dan ook gerechtigd om (delen van) Orders van Klant niet te verwerken of daar nadere voorwaarden aan te verbinden. Indien Sportdeal NL.nl hiertoe besluit, zal Sportdeal NL.nl Klant hierover terstond informeren per e-mail.  

Artikel 5 Betaling via Winkelwagen-optie
5.1 Sportdeal NL.nl biedt Klanten met een bezorgadres in Nederland, België of een ander land binnen het leveringsgebied van de Verkoper de mogelijkheid om bestellingen bij Verkopers te plaatsen via de Winkelwagen-optie.
5.2 Gebruiker kan gebruik maken van de Winkelwagen-optie bij het plaatsen van een bestelling bij Verkoper via het Platform. Betaling van de verkoopprijs via de Winkelwagen-optie geschiedt alsdan via het Platform, waarbij de betaling in samenwerking met een PSP zal worden afgehandeld en geïncasseerd ten behoeve van de Verkoper. De Stichting en de PSP staan uitdrukkelijk buiten de rechtsverhouding tussen Klant en Verkoper en er ontstaan geen verplichtingen voor de Stichting en/of de PSP als gevolg van de rechtsverhouding tussen Klant en Verkoper. De PSP is degene die feitelijk de betalingen ontvangt ten behoeve van Verkoper en zal zorgdragen voor doorbetaling aan de Stichting die op haar beurt zorgdraagt voor doorbetaling aan Verkoper.
5.3 De bestelling van Klant wordt verder verwerkt conform het bepaalde in de algemene voorwaarden van de Verkoper. Sportdeal NL.nl is hier niet voor verantwoordelijk of aansprakelijk.
5.4 Klant is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de desbetreffende Verkoper. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de door hem verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Sportdeal NL.nl te melden.
5.5 Klant is van rechtswege in verzuim vanaf de dag dat betaling van de bestelling had moeten plaatsvinden. Verkoper heeft alsdan een vordering op Klant en kan vanaf die dag over het nog verschuldigde bedrag vertragingsrente en/of administratiekosten vorderen, alsmede incassomaatregelen nemen en de daaraan verbonden incassokosten in rekening brengen bij Klant, waarbij Sportdeal NL.nl in dat verband richting Klant namens Verkoper zal optreden.
5.6 Sportdeal NL.nl, althans door haar ingeschakelde derden, nemen de betaling van de Klant in ontvangst namens Verkoper. Op geen moment wordt er een betaling aan Sportdeal NL.nl gericht.  

Artikel 6 Herroepingsrecht
6.1 Klant heeft het recht om de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen (na ontvangst van het product) (zonder opgaaf van redenen) te ontbinden, behoudens enkele wettelijk uitgezonderde producten en diensten.
6.2 Indien Klant gebruik wil maken van dit herroepingsrecht, dan gelden de bepalingen daaromtrent uit de algemene voorwaarden van Verkoper. Klant dient hiervoor contact op te nemen met Verkoper. Klant dient voor de wijze van retournering de algemene voorwaarden van Verkoper te raadplegen en/of contact op te nemen met de Verkoper.
6.3 Klant zal – voor zover van toepassing – tevens alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk de originele verpakking retourneren. Klant zal eventueel door Verkoper verstrekte instructies opvolgen.
6.4 Indien Klant via de Winkelwagen-optie heeft betaald voor het product of de dienst van de Verkoper, zal Verkoper ervoor zorgdragen dat dit bedrag, nadat het product is teruggezonden of herroepen, binnen de wettelijk voorgeschreven termijn wordt terugbetaald. Klant erkent en accepteert dat Sportdeal NL.nl, de Stichting, dan wel de PSP niet aansprakelijk zijn voor de terugbetaling in dat verband.
6.5 Indien Klant zich voor herroeping meldt bij Sportdeal NL.nl, zal Sportdeal NL.nl de Klant erop wijzen dat hij de verkeerde partij aanspreekt en dat hij zich dient te wenden tot Verkoper.  

Artikel 7 Intellectuele eigendom
7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merk- en handelsnaamrechten ter zake onder meer de op het Platform geplaatste content, afbeeldingen en/of teksten, berusten uitsluitend bij Sportdeal NL.nl, de Verkoper, dan wel hun licentiegever(s).
7.2 Het is Gebruiker, zonder voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van Sportdeal NL.nl en/of haar licentiegevers, verboden de op en via het Platform aangeboden content, afbeeldingen, teksten en informatie te verveelvoudigen (waaronder downloaden en kopiëren), te wijzigen en/of te openbaar te maken.
7.3 Niets van hetgeen in dit artikel is vervat, zal worden uitgelegd als overdracht, of het verlenen van een licentie of ander (gebruiks-)recht, uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Sportdeal NL.nl, Verkoper en/of hun licentiegever(s) aan Gebruiker.  

Artikel 8 Verwerking van persoonsgegevens
8.1 Sportdeal NL.nl zal zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die worden verkregen uit hoofde van de dienstverlening. Lees meer over in het Privacy-beleid van Sportdeal NL.nl dat is te raadplegen via de website(s) van Sportdeal NL.nl.
8.2 Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat alle door hem opgegeven informatie en gegevens door Sportdeal NL.nl worden verstrekt aan Verkoper teneinde uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
8.3 Klant stemt er mee in dat Sportdeal NL.nl gebruik maakt van de door hem opgegeven contactgegevens voor servicedoeleinden en tevredenheidsonderzoeken, waaronder onder meer wordt begrepen het stellen van vragen over de werking van de website en het platform in de breedste zin van het woord.
8.4 Raadpleeg het Privacy-beleid van Sportdeal NL.nl voor meer informatie over hoe Sportdeal NL.nl omgaat met persoonsgegevens.
8.5 Sportdeal NL.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacy-beleid van Verkoper, dan wel het mogelijk in strijd met de AVG handelen door Verkoper. Raadpleeg het privacy-beleid van de Verkoper voor meer informatie over hoe Verkoper omgaat met persoonsgegevens.
8.6 Tenzij Sportdeal NL.nl hiertoe op wettelijke gronden verplicht is of wordt, zal Sportdeal NL.nl geen persoonsgegevens verstrekken aan derden, anders dan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en/of zoals aangegeven in deze Voorwaarden.  

Artikel 9 Toepasselijk recht en forumkeuze
9.1 Deze Voorwaarden en/of overige rechtsverhoudingen tussen Sportdeal NL.nl en Gebruiker/Klant worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 en/of andere internationale verdragen is uitgesloten.
9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Voorwaarden en/of overige rechtsverhoudingen tussen Sportdeal NL.nl en Gebruiker/Klant zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, zittingsplaats Arnhem.  

Artikel 10 Overige bepalingen
10.1 Sportdeal NL.nl is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het Mijn account te blokkeren of de mogelijkheid om via het Platform producten van Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken indien hiervoor een serieuze grond aanwezig is (zoals misbruik of overtreding van de wet), dit ter uitsluitende beoordeling van Sportdeal NL.nl.
10.2 Sportdeal NL.nl is te allen tijde gerechtigd om de inrichting van het Platform of de Winkelwagen-optie, zonder voorafgaande mededeling, te wijzigingen. Dit kunnen wijzigingen betreffen die zien op technische of procedurele aanpassingen, maar ook op het verwijderen van bepaalde Verkopers en/of producten.
10.3 Wanneer een bepaling in deze Voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal de nietige of vernietigde bepaling(en) komen te vervallen en worden vervangen door een door Sportdeal NL.nl vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, bepaling, zulks met inachtneming van de strekking van de ongeldige bepaling voor zover mogelijk.
10.4 Indien Sportdeal NL.nl niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, dan wel dat Sportdeal NL.nl het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de Voorwaarden te verlangen.
10.5 Klant zal niet in strijd handelen met enige bepaling van deze Voorwaarden, noch met andere toepasselijke wet- of regelgeving.
10.6 Sportdeal NL.nl kan overgaan tot het blokkeren van het gebruikmaken van de Winkelwagen-optie, indien daar serieuze gronden voor zijn. Het handelen of nalaten in strijd met enige bepaling van deze Voorwaarden, vormt een grond. Het beledigend, bedreigend of lasterlijk uitlaten op de Sportdeal NL-sites door Klant, kan Sportdeal NL.nl ook doen besluiten om Klant niet langer gebruik te laten maken van de Winkelwagen-optie.  

Groningen, Juli 2021